งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บุคลากร

ชื่อ :
นายดนุพล ปลื้มใจ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 11501
ชื่อ :
นางธีรกานต์ วิคะบำเพิง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 11502
ชื่อ :
นางยุพิณ พรหมมณี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 11500
ชื่อ :
นางสาวเปรมฤดี ไชยแพทย์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 11500
ชื่อ :
นายเอกชัย สิงหเดช
ตำแหน่ง :
วิศวกรพลังงาน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299 699 ต่อ 11500
ชื่อ :
นายอุสมาน มะแซ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299 599 ต่อ 11505
ชื่อ :
นายศิวกร มาศหิรัญ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299 699 ต่อ 11505
ชื่อ :
นายอาหมัดซับรี ขาเร็ง
ตำแหน่ง :
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ (เครื่องเสียง)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299 699 ต่อ 11505
ชื่อ :
นายธนกร ทองตราชู
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299 699 ต่อ 11505
ชื่อ :
นายมะอูเซ็ง กอแล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 11505