งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารอาคารชุดที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่