งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หน่วยสนามและภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้พุ่มบริเวณอาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่