งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ภารกิจหน่วยสนามและภูมิทัศน์