งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานอาคารสถานที่ กองกลาง จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หน่วยอาคาร

วันนี้ (21 มกราคม 2564) อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยอาคาร งานอาคารสถานที่ กองกลาง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยอาคารสู่ความเป็นเลิศในด้านการดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยอาคาร โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง นายดนุพล  ปลื้มใจ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรหน่วยอาคาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ/ข่าว : ฟานาเดีย)

แกลเลอรี่