งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานอาคารสถานที่ กองกลาง จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หน่วยสนามและภูมิทัศน์

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยสนาม งานอาคารสถานที่ กองกลาง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยสนามสู่ความเป็นเลิศในด้านการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยสนาม โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง นายดนุพล  ปลื้มใจ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรหน่วยอาคาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ/ข่าว : ฟานาเดีย)

แกลเลอรี่