งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานอาคารสถานที่ กองกลาง จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หน่วยรักษาความปลอดภัย

ประชุมหน่วยรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน และปรับขั้นตอนบริการและปฏิบัติงานด้วย 5ส. ยกระดับบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในฐานะจุดแรกของการบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม นางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง นายดนุพล  ปลื้มใจ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรหน่วยอาคาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ/ข่าว : ฟานาเดีย)

แกลเลอรี่