งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ประจำเดือนมีนาคม 2564  โดยติดตั้ง อาคารสำนักวิทยบริการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารหอประชุมเล็ก และหอประชุมใหญ่

แกลเลอรี่