งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญบุคลากรร่วมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย

เนื่องด้วยสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

ขอเชิญบุคลากรร่วมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย

"แยกก่อนทิ้ง"

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว

แกลเลอรี่