งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกที่ก่อให้เกิดมลพิษ

เนื่องด้วยสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

แกลเลอรี่