งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คู่มือเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกร์ของหน่วยอาคารด้วย Google Sheet

คู่มือเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกร์ของหน่วยอาคารด้วย Google Sheet