งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม