งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

สรุปผลการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2564

แกลเลอรี่