งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สถิติการใช้ห้องประชุม

สถิติการใช้ห้องประชุมประจำปี พ.ศ. 2564

สถิติการใช้ห้องประชุมประจำปี พ.ศ. 2565