งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ประจำปี 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1DmF9qgFPIfQvHxwEBzxh4IVjeu3L06jR?usp=drive_link

แกลเลอรี่