งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

https://drive.google.com/drive/folders/1RUW0GbC692Pjd7cdB2e9CtnHZ2Mqv8yM?usp=drive_link