งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ 3 R (Reduce,Reuse,Recycle)