งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย