งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การบำบัดของเสีย