งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การบำบัดของเสีย บ่อแก๊ส