งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ขยะอินนทรีย์