งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การบำบัดของเสียอนินทรีย์