งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การกำจัดน้ำเสีย