งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม กานเฉ่า อาคาร24

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุ กานเฉ่า อาคาร24 ชั้น 2

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

150 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

3,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

1,000 บาท

แกลเลอรี่