งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม ติงเซียง อาคาร24

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุม ติงเซียง อาคาร24 ชั้น 2

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

150 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

3,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

600 บาท

แกลเลอรี่