งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม เซอรา อาคาร24

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุม เซอรา อาคาร24 ชั้น2

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

420 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

10,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

2,000 บาท

แกลเลอรี่