งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อาคารประกอบ 2

 

รายละเอียดข้อมูลอาคารประกอบ 2

-เครื่องปรับอากาศ

ไม่มี

-ความจุ (คน)

500 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

1,000 คน

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

200 บาท

*หมายเหตุ เป็นลานกว้าง

แกลเลอรี่