งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลานใต้หอประชุมใหญ่

 

รายละเอียดข้อมูลลานใต้หอประชุมใหญ่

-เครื่องปรับอากาศ

ไม่มี

-ความจุ (คน)

500 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

4,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

800 บาท

แกลเลอรี่