งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องกระจก

 

รายละเอียดข้อมูลห้องกระจก

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

100 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

1,200 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

375 บาท

แกลเลอรี่