งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม เวิ่งช่าย อาคาร 20

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุม เวิ่งช่าย อาคาร20 ชั้น 3

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

260-400 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

5,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

1,000 บาท