งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม หลานซา อาคารกิจกรรมนักศึกษา

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุม หลานซา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

400 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

5,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

1,000 บาท

แกลเลอรี่