งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม นังกา อาคาร23

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุมนังกา อาคาร23 ชั้น3

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

200 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

5,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

1,200 บาท

แกลเลอรี่