งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม ซาลัค อาคาร23

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุม ซาลัค อาคาร23 ชั้น4

-เครื่องปรับอากาศ

มี 

-ความจุ (คน)

400 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

12,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

2,000 บาท

แกลเลอรี่