งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 1 “ราชพฤกษ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

แกลเลอรี่