งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด