งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI)

ภาพบรรยากาศการประชุม

แกลเลอรี่