งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ภารกิจหน่วยงานอาคารสถานที่

1.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน