งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การให้บริการงานอาคารสถานที่

การให้บริการงานอาคารสถานที่

 

1.งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลความสะอาด และปิด-เปิดอาคารเรียนต่างๆ และตรวจสอบการทำงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

2. งานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลดำเนินการจัดพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงามและปราศจากมลพิษ และมีภูมอทัศน์ที่ดี

3. งานซ่อมบำรุงรักษา มีหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และซ่อมแซม อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์-นักการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ในส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพที่ใช้งานได้

4.งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การโยธา ประปาและงานสุขาภิบาล ทั้งในรูปการผลิตเพื่อใช้เอง หรือประสานกับหน่วยงานภายนอก

5. งานดูแลรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยและดูแลการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เปิด-ปิดไฟบริเวณมหาวิทยาลัยและให้บริการบอกเส้นทางแก่ผู้ที่มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย