งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายการพักอาศัยในหอพักจามจุรี

แกลเลอรี่