งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอาคารชุดที่พัก ครั้งที่ 5/2563