งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรที่พักของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563