งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประกวด (UI Green Metric World University) ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประกวด (UI Green Metric World University) ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาการจัดการ สภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ  โรงแรมคริสตัล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7 - 8 มี.ค. 63 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยในปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม 7 ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green YRU Green University เพื่อนำข้อมูลผลของการพัฒนาเข้าจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ Green UI Matrix  ในปี 2563  ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมิน  6  ด้าน  ประกอบด้วย
        1.  Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 
        2.  Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 
        3.  Waste management (การจัดการของเสีย) 
        4.  Water usage (การจัดการน้ำ) 
        5.  Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
        6.  Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน)

แกลเลอรี่