งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย อาคารชุดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด