งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หนังสือแสดงเจตนาแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด