งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางอาคารชุดที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่