งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

รายละเอียดข้อมูลหอประชุมเล็ก

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

800-1,000 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

13,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

2,600 บาท

*หมายเหตุ หากจัดงานเลี้ยงวันละ 30,000 บาท

แกลเลอรี่