งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เปิดศูนย์ต้นแบบการจัดการขยะ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการเปิดศูนย์การจัดการบริหารขยะครบวงจร มีการปลูกต้นไม้ และบ่อแก็สชีวภาพ โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลเลอรี่