งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งให้ไว้ ณ   วันที่ 1 มีนาคม  2548 ดังนี้

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 5. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เนื่องจากว่ามีภารกิจใหม่ที่จำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อรับผิดชอบดำเนินการนอกเหนือจากส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. สำนักงานประกันคุณภาพ
 3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.  2549  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10  วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศไว้  ณ วันที่  23 มิถุนายน  2549  ไว้ดังนี้ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

 1. กองกลาง
 2. กองนโยบายและแผน
 3. กองบริการการศึกษา
 4. กองพัฒนานักศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ลงวันที่  20 ตุลาคม 2549โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรค 3  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549  วันที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ.  2549 ได้มีประกาศให้แบ่งส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า   เป็นงานในหน่วยงานระดับกอง

 ซึ่งกองกลางประกอบด้วยงาน 5  งาน ดังนี้

 1. งานธุรการและสารบรรณ
 2. งานการเจ้าหน้าที่
 3. งานการคลัง
 4. งานพัสดุ
 5. งานอาคารสถานที่

          โดยหน่วยย่อยของงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย

 1. หน่วยบริการ
 2. หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
 3. หน่วยสนามและภูมิทัศน์
 4. หน่วยรักษาความปลอดภัย
 5. หน่วยอาคาร