งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ