งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเรา

งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 11500, 11501 โทรสาร. 073-299-610